137 000 produkter ständigt i lager


Allmänna affärsvillkor för företagskunder
hos Rameder Anhängserkupplungen und Autoteile GmbH

Version december 2014


 1. Giltighetsområde

  1. Dessa affärsvillkor gäller gentemot företag, juridiska personer i offentlig rätt eller offentligrättsliga särskilda tillgångar (i fortsättningen kallade: Kunden).

  2. Våra leveranser, tjänster och erbjudanden sker uteslutande på grundval av dessa affärsvillkor. De gäller även för alla framtida affärer med kunden, såvida det handlar om rättshandlingar av samma eller liknande typ.

  3. Kundens affärs- eller inköpsvillkor tillbakavisas härmed.

 2. Erbjudande och avtal

  1. En beställning från kunden, som kan anses som erbjudande om att sluta ett avtal, kan vi anta inom två veckor genom att översända en skriftlig bekräftelse eller genom att inom samma tid utföra den avtalade tjänsten.

  2. Presentationen av våra varor på vår hemsida eller i våra kataloger liksom möjligheten att beställa i vår internetbutik utgör inte något bindande anbud från vår sida. Om kunden beställer varor i vår internetbutik utgör det ett erbjudande till oss om att sluta ett köpeavtal; vi sänder då till kunden per e-post och i textform all information som ligger till grund för avtalet. Med leveransen av varan får kunden avtalsuppgifterna i original.

  3. Ritningar, bilder, mått, vikter eller andra uppgifter är endast bindande efter uttrycklig skriftlig överenskommelse.

 3. Leverans

  1. Våra leveransförpliktelser förutsätter att vi själva får leveranser i rätt tid, såvida vi inte själva har orsakat leveransförseningen till oss.

  2. Uppgifter om leveranstider är ungefärliga, såvida inte annat överenskommits med kunden. Leveranstiden börjar inte förrän alla utförandedetaljer liksom tekniska frågor klarlagts och förutsätter att kunden uppfyller sina skyldigheter. I princip bemödar vi oss om att få iväg alla artiklar som vi har på lager inom två arbetsdagar. Om artiklar inte är omedelbart tillgängliga, så underrättar vi er utan dröjsmål om det. Med expressförsändelse är det möjligt att få varan till nästa vardag om kundens beställning kommer in i tid och varan är tillgänglig.

  3. Vid varje beställning förbehåller vi oss rätten att kontrollera kundens kreditvärdighet och att göra leveransen beroende av betalning. Beställningen bearbetas i detta fall när betalningen inkommit.

  4. Om kunden dröjer med avrop, mottagande eller avhämtning av varan har vi rätt att begära ersättning för olägenheter som uppkommit för oss. Vi har rätt att på kundens bekostnad lagra varan hos oss, hos speditören eller en lagerhållare under fördröjningstiden. När fördröjningen av mottagandet inträder övergår risken för oavsiktlig försämring och oavsiktlig förlust av varan till kunden.

 4. Priser och betalning

  1. Våra prisser är från lager, exklusive frakt och gällande mervärdesskatt.

  2. Våra räkningar ska betalas omedelbart och utan avdrag. Beträffande betalningsavdrag hänvisar vi till aktuella ram- och villkorsöverenskommelser.

  3. Vid avhämtande av varan kan betalning ske kontant, med bankkort eller kreditkort. Vid leverans av varan kan kunden förskottsbetala, betala med Sepa-autogiro, postförskott, kreditkort, paypal eller köp mot faktura. Köp mot faktura genomför vi via vår externa betalningsleverantör BillPay GmbH, Berlin. Beträffande övriga detaljer hänvisar vi till våra separata betalningsvillkor. Kunden har inte rätt att fordra en bestämd betalningstyp. Vi förbehåller oss även rätten att acceptera andra betalningssätt som vi även kommer att hänvisa till separat.

  4. Vid ett icke inlöst SEPA-autogiro ska räkningsbeloppet plus en avgift på 15 € för att täcka våra och bankens kostnader erläggas.

  5. Om kunden kommer i dröjsmål med sina betalningar debiterar vi fördröjningsränta med 9%-punkter över den aktuella basräntan liksom en förseningsavgift på 40,00 €. Vi förbehåller oss rätten till en högre fördröjningsersättning om det kan bevisas att vi åsamkats högre kostnader.

 5. Riskövergång

  Om varan på kundens önskan sänds med ett av honom anlitat transportföretag, så övergår risken för oavsiktlig försämring och oavsiktlig förlust av varan till kunden senast när varan lämnar lagret. Det gäller oberoende av vem som står för fraktkostnaderna.

 6. Goodwillåtertagande

  Om vi av goodwill är beredda att upphäva avtalet och återta den köpta varan, vilket förutsätter en speciell överenskommelse med oss, så beräknar vi en ersättningsavgift på 15 % av varans nettovärde, dock minst 10,00 €. Vi accepterar inte returer av varor utan föregående överenskommelse om återtagande. Kunden kan meddela oss sin önskan att returnera varan på telefon +49 3 67 34 / 35 424. Förutsättning för återtagande av varan är att den är oanvänd och oskadad.

 7. Egendomsförbehåll

  1. Fram till slutgiltig betalning av alla uppkomna och uppkommande fordringar i samband med affärsförbindelsen förblir varan vår egendom (förbehållsvara). Vid flera fordringar eller löpande räkning gäller egendomsförbehållet som säkring för saldofordran, även om enstaka varuleveranser redan är betalda.

  2. Om kunden beter sig i strid med köpeavtalet, t.ex. vägrar att betala, har vi efter en lämplig frist rätt att återta förbehållsvaran. Om vi återtar förbehållsvaran innebär det att vi häver avtalet. Vi har rätt att realisera förbehållsvaran efter återtagandet. Efter avdrag av ett skäligt belopp för realisationskostnaderna ska intäkterna från realisationen dras av från kundens skuld till oss.

  3. Om tredje part övertar förbehållsvaran, i synnerhet genom pantsättning, ska kunden upplysa om att det är vår egendom och ofördröjligen meddela oss, så att vi kan hävda vår egendomsrätt.

  4. Kunden har rätt att bearbeta förbehållsvaran i sin ordinarie affärsverksamhet och avyttra den så länge han inte är försenad. Pantsättningar eller inteckningar är inte tillåtna. Fordringar som uppkommit genom vidareförsäljning eller annan rättslig grund (försäkring, skadeståndsgrundande händelse) av förbehållsvaran avträder kunden för säkerhets skull redan nu i full omfattning till oss. Vi tillåter tillsvidare kunden att att driva in fordringarna som avträtts till oss för egen räkning i eget namn. Direktdebitering upphör om kunden inte fullgör sina betalningsåtaganden korrekt, kommer i betalningssvårigheter, om han utsätts för utmätning eller om ett insolvensförfarande har inletts eller avvisats på grund av brist på medel.

  5. Vi är skyldiga att på begäran frige de säkerheter som tillkommer oss när det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger 10% av de fordringar som ska säkras. Därvid har vi rätt att välja vilka säkerheter vi vill frige.

 8. Garanti

  1. Vid åsidosättande av en avtalsenlig skyldighet har kunden lagliga rättigheter gentemot oss enligt följande regler. Kunden har endast rätt till garantianspråk om han har fullgjort sin undersöknings- och klagomålsskyldighet enligt § 377 i HGB.

  2. Garantin bortfaller om kunden utan vårt medgivande ändrar eller låter tredje part ändra den levererade varan och det därigenom blir omöjligt eller orimligt svårt att åtgärda felet. I varje fall måste kunden bära de därigenom uppkomna merkostnaderna för åtgärden.

  3. Vid berättigat klagomål som skett i tid har kunden under garantitiden rätt till anspråk på avhjälpande; vi har rätt att välja hur felet ska avhjälpas - genom åtgärdande av felet eller leverans av en felfri vara. Om åtgärden misslyckas eller om vidare reparationsförsök är orimliga för kunden, har kunden rätt till prisnedsättning eller upphävande av köpeavtalet.

  4. Skadestånd på de villkor som nämns i punkt 9 kan kunden endast åberopa om åtgärden misslyckats eller vi vägrar utföra åtgärden. Kundens rätt till ytterligare skadestånd beträffande de under punkt 9 reglerade villkoren berörs inte av detta.

  5. Kundens fordringar på oss på grund av brister tillkommer endast kunden och kan inte avyttras.

  6. Garantitiden är ett år från leveransen.

 9. Ansvar

  1. Vi ansvarar endast för skador som uppkommer om dessa beror på ett väsentligt åsidosättande av en avtalsenlig skyldighet, en överlagt handling eller grov vårdslöshet av oss, vårt juridiska ombud eller våra uppdragstagare. Om en väsentlig avtalsenlig skyldighet åsidosätts på grund av ringa vårdslöshet begränsas vårt ansvar till förutsebara avtalstypiska skador. En väsentlig skyldighet enligt avtalet är en sådan skyldighet som är förutsättningen för att avtalet ska genomföras korrekt eller som kunden har litat på och hade anledning att lita på.

  2. En längre gående skyldighet till skadestånd är utesluten. Ansvar för straffbart skadande av hälsa, liv och lem enligt lagens bestämmelser påverkas inte. Detta gäller även skyldigheterna enligt produktansvarslagen.

 10. Dataskydd

  Kundens uppgifter bearbetas för kundservice och kundinformation endast av företagen i vår företagsgrupp. Vi vidarebefordrar kundens uppgifter till tredje part endast när detta är nödvändigt för utförandet av köpet, t.ex. för försändelsen.

 11. Uppfyllnadsort/behörig domstol/tillämplig lag

  1. Uppfyllnadsort för alla leveransförpliktelser från vår sida och för båda parters övriga skyldigheter enligt avtalen är vår affärsadress.

  2. Detta avtal och dessa affärsvillkor liksom alla rättsförbindelser mellan kunden och oss gäller enligt lagen i Förbundsrepubliken Tyskland under uteslutande av alla hänvisningar till andra jurisdiktioner och internationella fördrag. FN:s internationella köplag är utesluten.

  3. Vid alla tvister som kommer från detta avtalsförhållande är behörig domstol den på vår affärsadress. Vi har ändå rätt att föra talan mot kunden vid domstol på kundens affärsadress.